ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร

นายประวิทย์ สายคุณากร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์
โทรศัพท์ : 056-238012-111

นายปรีดา ประทุมมา
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
โทรศัพท์ : 056-238012-110

นางมาลี วัฒนวิกย์กรรม์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
โทรศัพท์ : 056-238012-109

นางสาวทิวา รอดเที่ยง
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โทรศัพท์ : 056-238012-123

นางสาวศิวพร สุขจิต
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โทรศัพท์ : 056-238012-106

นายพงศ์ธวัช หารพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 056-238012-111

นายพีชวิทย์ พันธ์รอด
นายแพทย์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 056-238012-129

นางสุพัตรา หารพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โทรศัพท์ : 056-238012-118

นางสาวอัญมณี เจียมศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์ : 056-238012-107

Loading

Skip to content