วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลแม่วงก์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมตาบงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เปิน ร่วมกันจัดโครงการอบรมดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 จังหวัดนครสวรรค์ “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) ณ ศาลาการเปรียญ วัดวังน้ำขาว ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Loading

Skip to content